Anonimnost korisnika
  • Korisnici foruma mogu, ali i ne moraju ako su tako izabrali, biti anonimni. Anonimnost korisnika će biti poštovana. Korisnici foruma ne smiju otkrivati anonimnost drugih korisnika, izuzev u slučajevima ako su za to dobili dopuštenje od toga anonimnog korisnika.
  • Korisnik foruma ima pravo da sam objavi svoje osobne podatke ili da pristanak na njihovu objavu i u tome slučaju podaci postaju javni i njihovo daljnje objavljivanje više ne predstavlja kršenje privatnosti i pravila foruma. Ukoliko se desi slučaj da se nečija anonimnost ugrozi, bez pristanka toga korisnika, molimo da takav slučaj prijavite administratorima/moderatorima.
User Profile Send Private Message E-mail Find all posts Find all threads Mod Tools Admin Tools